sadsad x
asdasd
Gizlilik Sözleşmesi

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

 

1. TARAFLAR VE TANIMLAR

1.1. İşbu sözleşme Gizlilik Sözleşmesi (“Sözleşme”), .......................... Ticaret Sicili’ne .............. Sicil No ile kayıtlı, ......................................................................................................................... adresinde mukim ............................................................... (“Firma”, “Bilgi Alan”) ile İstanbul Ticaret Sicili’ne 710980 Sicil No ile kayıtlı, Perpa Ticaret Merkezi B Blok K:2 No:9 Şişli/İstanbul adresinde mukim olan DES Elektrik Tic. ve San. Ltd. Şti.  (“Şirket”, “Bilgi Veren”) arasında akdedilmiştir.

1.2. İşbu Sözleşmede Firma ve Şirket her biri münferiden “Taraf” ve hepsi müştereken “Taraflar” olarak anılacaktır.

1.3. Bilgi Veren, yöneticileri, acentaları, danışmanları ya da çalışanlarınca açıklanan ya da tarafların aralarındaki ilişki esnasında öğrenecekleri her türlü sözlü-yazılı tüm kurumsal bilgiler, buluş, iş, metod, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari-mali-teknik sır, üye ve üyelerin konuşma bilgileri, benzeri sektörel araştırma verileri, teknik altyapı, teknik bilgiler, müşteri ve müşterilerin konuşma bilgisi, kurumsal planlar, kurumsal stratejiler, müşteri listeleri, her türlü nitelikteki belgeler, çizimler, tablolar, kayıtlar, basılı ya da elektronik ortamda olmasından bağımsız her türlü bilgi ve veriler, veri tabanları, program ve kaynak kodları, bilgisayar yazılımları, test sonuçları, sistem mimarileri ve yapıları, bilgi sistemleri ve işleyiş bilgileri, bilgi sistemlerinde yer alan proje planları veya proje bilgileri ile tüm iş planları ve iş bilgileri dahil her türlü veri, log kaydı, teknik, mali, sistem, donanımsal ve yazılımsal tüm bilgi, rapor ve belgeler; ile ticari teamüller gereği gizli kalması gereken sair bilgiler yasal korumaya konu olamasa bile mutlak suretle gizli bilgi (“Gizli Bilgi”) olarak kabul edilecektir. Kamuya mal olmuş bilgiler ve yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler gizli bilgi niteliğinde değildir.

1.4. Şirket tarafından Firma’ya aktarılacak veya Firma tarafından Şirket adına işlenecek kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi “Kişisel Veri” olarak kabul edilecektir.

1.5. Özel Nitelikli Kişisel Veri; Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerdir. (işbu Taahhütname kapsamında “Kişisel Veri” ifadesi uygun olduğu ölçüde “Özel Nitelikli Kişisel Verileri de kapsayacaktır.)

1.6. Kişisel Veri İşleme; Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

1.7. Kanun; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’dur

 

  1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşme ile amaçlanan, tarafların kendi aralarında kurulan ve veya kurulabilecek ilişkiden elde edebilecekleri gizli bilgi ve kişisel veri niteliğindeki bilgi alışverişini, taraflar arasındaki ilişki devam ettiği yahut sonlandığı halde dahi gizli bilgi ve kişisel veri niteliğindeki bilgileri korumak ve korunmasına ilişkin olarak tarafların karşılıklı üstlendikleri hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

 

 

 

2.1. Gizlilik Yükümlülükleri

Bilgi Alan, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğini sağlamayı, gizli bilgiyi her ne sebeple olursa olsun, doğrudan ya da dolaylı olarak kendisinin ya da 3.kişi ya da kurumların yararına kullanmamayı, izin verilen amaç dışında başka bir amaç için kullanmamayı ve/veya kullanılmasına izin vermemeyi, gizli bilgileri herhangi bir üçüncü kişiye açıklamamayı, rapor etmemeyi, yayınlamamayı, izinsiz şekilde kopyalamamayı, ifşa etmemeyi ve ifşadan kaçınmak için tüm hukuki ya da diğer tedbirleri almayı kabul ve taahhüt etmektedir.

 

Bilgi Alan, kendi gizli bilgilerini korumakta gösterdiği özenin aynısını Bilgi Veren’e ait gizli bilgileri korumakta da göstermeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Bilgi Alan ancak zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgiyi, öğrenmesi gereken işçilerine, alt çalışanlarına ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin görevi nedeniyle gerektiği ölçüde verebilir ancak bilginin gizliliği hususunda işçilerini, alt çalışanlarını ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişileri uyarmakla yükümlüdür.

 

2.2. Münhasır Hak Sahipliği

Bilgi Veren, kendi Gizli Bilgileri üzerinde münhasıran hak sahibidir.

 

2.3. Gizli Bilgileri İçeren Materyallerin İadesi

Gizli bilgiler içeren her türlü materyal,  taraflar arasındaki ticari ilişkinin ya da işbu gizlilik sözleşmesinin sona ermesi halinde Bilgi Veren’e derhal iade edilecektir.  Bilgi Alan uhdesinde hiçbir şekilde Bilgi Veren’e ait herhangi bir gizli bilgi içeren materyal bulundurmayacaktır.  Şu kadar ki, Bilgi Alan tarafından gizli bilginin yasal bir saklama süresince tutulmasının gerekmesi halinde ise Bilgi Alan bu bilgilere erişimi sınırlandıracak ve gizli bilginin ifşa olmaması için her türlü önlemi almaya devam edecektir.

 

2.4. Gizli Bilgilerin Açıklanabilmesi

Bilgi Alan, Bilgi Veren’in yazılı izni olmaksızın kanunda açıkça belirtilen haller dışında gizli bilgileri 3. kişilere aktaramaz, herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtamaz, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklayamaz, reklam amacıyla kullanamaz.

 

  1. DEVİR VE SÜRE

İşbu sözleşme imza tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve taraflarca müştereken sona erdirilmedikçe yürürlükte kalır. Taraflar arasındaki ticari ilişki ve hizmet sözleşmesi sona erse dahi işbu sözleşmedeki gizlilik yükümlülükleri süresiz olarak geçerli olmaya devam edecektir. Bu sözleşme ya da buradaki herhangi bir hak tamamen ya da kısmen devredilemez.

 

  1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

            4.1. Bilgi Veren, Bilgi Alan’a aktardığı kişisel verilere ilişkin olarak; KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu)’da yer alan veri işlemeye dair ilkelere ve işlenme şartlarına uygun olarak kişisel veri işlemekle yükümlüdür.

 

            4.2. Bilgi Alan, Bilgi Veren tarafından paylaşılan kişisel verileri, işleme amacının gerektirdiği veya ilgili mevzuatın öngördüğü süreler boyunca muhafaza edecektir. Bu süreler geçtiğinde ise Bilgi Alan, Bilgi Veren adına işlemiş olduğu tüm kişisel verileri, Bilgi Veren’e devredecek, sistemlerinden asıl ve yedeklerini silecek ve bunu bir denetim raporu ile Bilgi Veren’e sunacaktır.

 

            4.3. Bilgi Alan, Bilgi Veren tarafından kendisiyle paylaşılan kişisel verilerin muhafazası için gereken tüm önlemleri alacağını ve bu verileri Sözleşme'ye konu hizmetlerin sunulmasına yönelik amaçlar haricinde herhangi bir amaçla kullanmayacağını ve bu cihetle bu verileri üçüncü kişi ve/veya kişiler ile paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

            4.4. Bilgi Alan, Bilgi Veren’e sunduğu işbu Sözleşmenin konusu hizmete ilişkin olarak alt işveren çalıştırması ve dolayısıyla Bilgi Veren’e ait kişisel verileri alt işverene aktarması gereken durumlarda, önceden Bilgi Veren’e bilgi verecektir. Bilgi Alan, alt işverenle imza edeceği sözleşmenin, asgari olarak Taraflar arasında imzalanan işbu Sözleşmedeki yükümlülükleri içerecek şekilde imza edilmesi gereklidir.

 

            4.5. Taraflar ayrıca, 6698 sayılı KVKK uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü fiziki, teknik ve idari tedbirleri alacaktır ve bu önlemlerin alınması hususunda müştereken sorumlu olacaklardır.

 

            4.6. Bilgi Alan işbu Sözleşme gereği kendisi ile paylaşılan kişisel verileri, gizli bilgi olarak kabul edip süresiz olarak ifşa etmemekle yükümlü olacaktır. 

 

            4.7. Bilgi Alan kendisi ile paylaşılan kişisel verilerin kanuni olmayan yollar ile başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa süre içerisinde Bilgi Veren’e bildirecektir.

 

            4.8. Taraflar işledikleri kişisel verilere ilişkin olarak, 6698 sayılı KVKK hükümlerine uygun süreçler işlettiklerini yaptıracakları iç veya dış denetim ile sağlayacaklardır.

 

 

  1. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

Bu sözleşmenin yorumunda ve işbu sözleşme sebebiyle ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olup, Türk Hukuku uygulanır.

 

  1. KISMİ GEÇERSİZLİK

İşbu sözleşme maddelerinden herhangi biri geçersiz sayılır ya da iptal edilirse, bu hal sözleşmenin diğer maddelerinin geçerliğine etki etmez. Böyle bir durumun oluşması halinde taraflar geçersiz olan veya geçersiz hale gelen hüküm ile amaçladıkları iktisadi sonucu gerçekleştirecek yeni bir hüküm üzerinde mutabık kalmayı kabul ve taahhüt etmişlerdir. Mutabakatın sağlanamaması ve böylece sözleşmede boşluk oluşması halinde söz konusu boşluk taraflardan birinin talebi ile yetkili mahkeme tarafından doldurulur.

 

  1. BİLDİRİMLER

Tarafların işbu sözleşmenin başında belirttikleri adresleri tebligata elverişli adresleri olup herhangi bir değişiklik karşı tarafa yazılı olarak bildirilmemiş bulundukça bu adreslere yöneltilecek tebligatlar tebliğ olunsun ya da olunmasın hukuken geçerli addolunacaktır.

 

İşbu Sözleşme nedeniyle Tarafların birbirlerine yapacakları her türlü bildirim yazılı olarak iadeli taahhütlü mektup, elden imza karşılığı teslim veya noter marifetiyle yapılacaktır.

 

İşbu 7 (Yedi) maddeden ibaret Gizlilik Sözleşmesi ............. tarihinde İstanbul’da 2 asıl olarak imzalanmış ve karşılıklı yazılı mutabakat ile feshedilinceye kadar süresiz geçerli olacak şekilde yürürlüğe alınmıştır.

 

 

TARİH                                                                                   TARİH

 

UNVAN/ŞİRKET                                                                    UNVAN/ŞİRKET

DES Elektrik Tic. Ve San. Ltd. Şti.

İMZA                                                                                     İMZA

 

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.